Recyclage van kunststofleidingen:
Op weg naar een duurzame toekomst!


Als Belgische fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in de vzw KURIO (KUnststofRIOol), zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Om hieraan tegemoet te komen, werd gezamenlijk het initiatief KURIO Recycling opgezet voor de recyclage van kunststofleidingen. Dit initiatief is gebaseerd op het feit dat PVC-leidingen zich uitstekend lenen voor herverwerking. Het sluit bovendien aan bij het beleid van de overheid en bij de engagementen van de Europese PVC-industrie.

Wat doet KURIO Recycling ?

Oude leidingen en hulpstukken worden ingezameld en herverwerkt tot nieuwe produkten met een nuttige en duurzame toepassing. Dit zal op termijn leiden tot een aanzienlijke vermindering van de afvalberg. De hoeveelheid te recycleren materiaal is, vanwege de lange levensduur van PVC-leidingen, nu nog beperkt maar zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen. KURIO Recycling loopt hierop vooruit door nu reeds, met recyclage, de kringloop te sluiten.

Hoe neemt u deel aan KURIO Recycling?

> Meedoen is heel eenvoudig
> Wat zijn de voorwaarden?
> Wat zijn de kosten?
> Hoe recycling voorschrijven?

Meedoen is heel eenvoudig:

Als particulier wendt u zich tot een containerpark in de buurt. Als aannemer kunt u voortaan het kunststofleidingafval afleveren bij één van de tien vaste inzamelpunten van KURIO Recycling. De 10 inzamelpunten van de fabrikanten beschikken daartoe over een speciale container.
     
  KURIO Recycling ophaalpunten  


Brugge:
DYKA Plastics Industrieterrein "Waggelwater" Dirk Martensstraat, 8200
Tel: 050/31 51 97 - 32 13 29 Fax: 050/31 01 52 Email: brugge@dyka.com
Charleroi: DYKA Plastics Zone industrielle RN 568, 6220 Fleurus-Heppignies
Tel: 071/34 41 03 - 43 40 18 Fax: 071/34 43 79 Email: fleurus@dyka.com
Eupen: KABELWERKE EUPEN Hütte 66, 4700 Eupen
Tel: 087/ 59 77 00 Fax: 087/ 87 55 28 93 Email: info@eupen.com
Harelbeke: DYKA Plastics Spoorwegstraat 63, 8530 Harelbeke ( Stasegem)
Tel: 056/21 99 07 - 21 02 29 Fax: 056/22 83 37 Email: harelbeke@dyka.com
Kalmthout: PIPELIFE Belgium Brasschaatsteenweg 302, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620 13 60 - Fax: 03/666 78 21 Email: info@pipelife.be
Nossegem: EUPENDIS Mercuriusstraat 21, 1930 Nossegem
Tel: 02/721 29 90 Fax: 02/725 12 08 Email: pierre_verbist@eupen.com
Overpelt: DYKA Plastics Nolimpark 4004, 3900 0verpelt
Tel: 011/80 04 30 Fax: 011/66 12 80 Email: overpelt@dyka.com
Recogne: SODELUX Route de St. Hubert 71, 6800 Recogne
Tel: 061/23 07 80 Fax: 061/23 07 81 Email: jean-marc.sodelux@biz.tiscali.be

>> Download ophaalpunten als pdf

 
 
   
  Wat zijn de voorwaarden?  

Om een perfect sluitende cirkel van grondstof tot grondstof te kunnen garanderen moet het afval aan volgende voorwaarden voldoen:
 
 
  • het afval mag uitsluitend bestaan uit Thermoplastische buizen en Hulpstukken van PVC, PE of PP.
  • het afval dient vrij te zijn van chemische verontreiniging.
  • het afval dient grotendeels ontdaan van aarde of bouwafval.

  • onder geen beding worden andere produkten en materialen geaccepteerd, zoals: polyesterprodukten, folie, (tuin-)slangen, buizen met sproeivoorzieningen, zand , ijzer, electrolaskoppelingen, kabelgoten, ommanteling van kunststofdrainagebuizen, tuinstoelen, produkten van ABS,speciekuipen, vuilniszakken, koffiebekers, emmers, haspels, kabels, stortbakken, golfplaten etc.

  • de buizen mogen niet stukgeslagen of in de container gestampt worden.

  • Als u zich houdt aan deze afspraken, garanderen wij de herverwerking tot een duurzaam kwaliteitsprodukt.
Afval dat niet voldoet aan deze voorwaarden kan daarom niet worden geaccepteerd.
 
     
Wat zijn de kosten?

U brengt het afval naar één van de vaste inzamelpunten in uw omgeving. Daar kunt u het afval, dat aan de voorwaarden voldoet, na aanmelding, gratis deponeren. De fabrikanten zorgen voor de verdere verwerking. Voor u zijn er dus geen kosten, en toch draagt u bij tot een beter milieu!

Hoe recycling voorschrijven?

De PVC-leidingen die door de KURIO-leden worden geproduceerd zullen voortaan voorzien worden van een KURIO Recycling terugnamegarantie. Hierdoor wordt expleciet voorzien in later hergebruik. Bent u de opdrachtgever van een werk waarin kunststofleidingen vrijkomen, zorgt u er dan voor dat de oude materialen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. u kunt in uw bestek voorschrijven dat de nieuwe materialen een terugnamegarantie moeten bieden en oude leidingen voor recycling moeten afgevoerd worden naar KURIO Recycling.
 
 
 
kwaliteitsgarantie

Bestekvoorschrift / Lastenboekomschrijving voor PVC buizen en hulpstukken

Toepassing: Straatriolering / Buitenriolering NBN EN 1401


De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd van hard polyvinylchloride (PVC) waaraan geen weekmakers werden toegevoegd (ongeplastificeerd PVC - U ).

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze gemarkeerd met het BENOR-keurmerk van overeenkomstigheid met de Belgische Norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de sterkte klasse SN 4 of hoger. Zij kunnen glad zijn of voorzien van een aangevormde mof, waarin een dichtingsring werd gemonteerd die voldoet aan NBN EN 681-1 of NBN EN 681-2.

De ingegraven kunststof straatriool / buitenriolering leidingen respecteren de volgende kleurcode:
 
 
  • Roodbruin (bij benadering RAL 8023) voor de huisaansluiting van het sanitair afvalwater (badkamer, keuken ….) of fecaliënhoudend afvalwater (toiletten) op de hoofd-/straatriool. In gescheiden rioolstelsels gecodeerd als DWA (Droog-Weer-Afvoer)
  • Midden grijs (bij benadering RAL 7037) voor de huisaansluiting van het gemengde afvalwater of het regenwater op de hoofd-/straatriool. In gescheiden rioolstelsels gecodeerd als RWA (Regenwater-Afvoer).
 
  De hulpstukken zijn eveneens voorzien van het BENOR-keurmerk van overeenkomstigheid met de Belgische Norm NBN EN 1401-1. Zij moeten maatvast zijn met toleranties zoals vastgelegd in bovenvermelde norm. Het hulpstuk moet, in gelijk welke stand gemonteerd waterdicht zijn. Zelfs bij opgelegde vervorming en hoekverdraaiing mag er geen lek optreden bij een inwendige druk van 0,5 bar.
De luchtdichtheid wordt getest bij - 0,3 bar.

Bij de aansluitingen op de straatriolering dient gebruik te worden gemaakt van knevel- of keilinlaatstukken indien de straatriool een PVC-buis is en van overgangsstukken PVC/beton voor een straatriool van beton.
Deze overgangstukken bestaan uit een PVC gedeelte voorzien van een gefixeerde rubberafdichting en uit een bijgeleverde rubberen overgangsring voor het afdichten van de ruimte tussen het overgangstuk en de opening in de betonbuis.
Deze boring dient te gebeuren met een diamantboor en dit conform met het Standaardbestek 250, teneinde een perfecte waterdichte aansluiting te verkrijgen. Deze werken dienen door een gespecialiseerde aannemer met de gepaste uitrusting en de nodige vakkennis te worden uitgevoerd.

Het principe van het gescheiden rioolstelsel op basis van de algemene bepalingen van Vlarem II dient steeds te worden in acht genomen. Daarom dient waar noodzakelijk een ombouwmogelijkheid van gemengd naar gescheiden rioolstelsel te worden ingebouwd.
Deze ombouwvoorziening bestaat uit een geprefabriceerde ombouwput van PVC vervaardigd op basis van PVC rioleringsbuizen die het BENOR- keurmerk van overeenkomstigheid met NBN EN 1401-1 dragen en moet voorzien zijn van een geldige technische goedkeuring BUtgb-ATG.

De buizen zijn voorzien van een KURIO - EMSO Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht . Dit houdt in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd. Daartoe wordt door een landelijk inzamelsysteem gecoördineerd door KURIO vzw beschikbaar gesteld ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

>> Download bestekvoorschrift als pdf